Ασφαλιστικές Εγγυητικές Επιστολές- Surety Bonds

Η ασφάλιση εγγυητικών επιστολών αποτελεί μια τριμερή συμφωνία: Η επιχείρηση ασφαλίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια και συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η Ασφαλιστική εταιρία έχει την δέσμευση να αποδώσει στον δικαιούχο σε περίπτωση που η ασφαλισμένη επιχείρηση δεν εκτελέσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι του.

ΕΙΔΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ:

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
 • Υπουργεία
 • Κρατικοί Φορείς & Οργανισμοί
 • Νοσοκομεία
 • Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις
 • Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας
 • Οργανισμοί Διαχείρισης Λιμένων και Μαρίνων
 • Οργανισμοί Κατασκευής και Διαχείρισης Δημοσίων Έργων
  ΤΑΙΠΕΔ
 • ΔΕΗ/Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Περιφέρειες/Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκηση

Όλοι οι προμηθευτές Υπηρεσιών, Κατασκευών και Προϊόντων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Ενδεικτικά:

 • Η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών
 • Η Βιομηχανία Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών
 • Οι Κατασκευαστικές Εταιρίες
 • Οι Εταιρίες Διαχείρισης Αποβλήτων για την Ανανέωση της άδειας τους
 • Σε αυτούς που έχει παραχωρηθεί Δημόσια, Κινητή ή Ακίνητη Περιουσία από το ΤΑΙΠΕΔ ή άλλο αρμόδιο φορέα του Δημοσίου (ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, χώροι αναψυχής, χώροι εντός Λιμανιών ή Αεροδρομίων κ.α.)
 • Εταιρίες Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Όλα τα επιδοτούμενα έργα και επιχειρήσεις για το ποσοστό Ιδίας Συμμετοχή
 • Ταχύτερη Διαδικασία Αξιολόγησης και Έκδοσης με τη χρήση εξειδικευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 • Καταργεί το πρόβλημα της ρευστότητας που εντοπίζεται στη σχέση πελάτη – Τράπεζας
 • Περιορισμός κόστους ενεχυριασμένων καταθέσεων (cash collateral)
 • Οι ασφαλιστικές εγγυητικές δεν επιβαρύνουν τον ισολογισμό της επιχείρησης.
 • Το παρεχόμενο όριο δε συνδέεται με αλληλόχρεο/χορηγικό λογαριασμό και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνεται με τόκους
 • Δεν απαιτείται δέσμευση και υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων
 • Το κόστος έκδοσης τους καταχωρείται στα έξοδα της επιχείρησης ως ασφάλιστρο.
 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων και των ταμειακών ροών της εταιρείας
 • Απελευθέρωση χορηγητικών ορίων
 • Υπολογισμός κόστους εγγυητικής σε ημερήσια βάση, με ελάχιστο το κόστος 90 ημερών.
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε μεγαλύτερο αριθμό δημόσιων διαγωνισμών ταυτόχρονα.
 • Όριο ανά εταιρεία έως 250.000 €
 • Όριο ανά εγγυητική έως 50.000 €
 • Διάρκεια εγγυητικής από 1 μήνα έως 3 χρόνια
 • Δυνατότητα υπέρβασης των παραπάνω ορίων κατόπιν ειδικής έγκρισης