Επαγγελματική Αστική ευθύνη Λογιστών

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο προστασίας για τους σύγχρονους επαγγελματίες λογιστές, έναντι πραγματικών ή επικαλούμενων οικονομικών διεκδικήσεων τρίτων για λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών

Ποιοι ασφαλίζονται;

Ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές, λογιστικά γραφεία/λογιστικές εταιρίες

 

Οι Ασφαλιστικές Καλύψεις

 • Αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του επαγγέλματος
 • Έξοδα υπεράσπισης, ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας
 • Ποσά ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού
 • Αποζημίωση για Απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης / συκοφαντίας
 • Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας / παράβαση καθήκοντος
 • Απώλεια εγγράφων
 • Έξοδα παρουσίας ενώπιον δικαστηρίων
 • Εκτεταμένη περίοδος γνωστοποίησης Απαιτήσεων

 

Ενδεικτικοί λόγοι αξιώσεων 

 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
 • Μη τήρηση των προθεσμιών
 • Ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
 • Μη συμμόρφωση με λογιστικούς κανονισμούς
 • Δυσφήμιση